دوفصلنامه مطالعات فقهی و حقوقی (MFH) - واژه نامه اختصاصی